بازديد هاتعداد بازديد كننده ها
بازديد امروز71
بازديد ديروز547

 

   

     

      

 

 

 

 

 

Module Border Module Border
  فرم ساز 

* = ضروري
1. نام واحد محل خدمت :
2. تعداد بيمه شده تبعي
3. نوع استخدام
4. سابقه عضويت در بيمه درمان تکميلي
5. در صورت نياز به دريافت هزينه خسارت درماني بيمارستاني و بستري از شرکت بيمه گر ظرف چه مدت زماني هزينه هاي درماني خود را دريافت نموده ايد؟
6. در صورت نياز به دريافت هزينه خسارت درماني پاراکلينيکي و سرپائي از شرکت بيمه گر ظرف چه مدت زماني هزينه هاي درماني خود را دريافت نموده ايد ؟
7. درخصوص تحويل اسناد و مدارک درماني به نماينده شرکت بيمه گر جهت دريافت هزينه هاي درماني کداميک را پيشنهاد ميکنيد:
8. درخصوص نحوه اطلاع رساني درخصوص مدارک لازم جهت دريافت خسارت کدام يک را پيشنهاد ميکنيد :
9. ميزان عمل به تعهدات شرکت بيمه گر طبق جدول پوشش هاي درماني قرارداد را چگونه ارزيابي ميکنيد :
10. نحوه رسيدگي به شکايت ها و پاسخگوئي را چگونه ارزيابي ميکنيد ؟
11. درصورتي که نياز به دريافت تائيديه پزشک معتمد بيمه گر جهت مراکز درماني داشتيد ميزان رضايت از فرايند دريافت تائيديه :
12. درخصوص پذيرش در هنگام مراجعه به مراکز درماني طرف قرارداد بيمه با کدملي ، با کداميک از موارد ذيل مواجه شده ايد:
13. ميزان رضايت از سامانه پيگيري بيمه درمان تکميلي شرکت بيمه گر:
14. کدام يک از خدمات بيمه اي اين شرکت را دريافت مي نمائيد ؟

15. درصورتي که خسارت داشته ايد ميزان رضايت از مبلغ خسارت پرداختي توسط شرکت بيمه :
16. ميزان رضايت از نحوه برخورد و پاسخگوئي حضوري کارشناسان شرکت بيمه :
17. ميزان رضايت از نحوه پاسخگوئي تلفني کارشناسان شرکت بيمه:
18. ميزان تسلط و آگاهي کارشناسان شرکت بيمه :
19. با کداميک از موارد ذيل موافق هستيد ؟
20. در صورت تمايل به عقد قرارداد با شرکت بيمه ديگري کدام شرکت را پيشنهاد ميدهيد؟
21. درصورتي که پيشنهاد يا انتقاد و يا مطلب خاصي داريد عنوان نمائيد
ارسال 

Module Border Module Border

 

                        

Copyright (c) 1399/08/02 www.bonyadmaskan-isf.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا